Διαδικασία για τη δημοσίευση ιδιόγραφων διαθηκών

Οι ιδιόγραφες διαθήκες δημοσιεύονται από το Ειρηνοδικείο Πατρών μόνον κατά τις ημέρες των τακτικών δικασίμων, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., στην αίθουσα Β του Ειρηνοδικείου (ακροατήρια επί της οδού Μαιζώνος). Για τη δημοσίευση των διαθηκών απαιτείται σχετική προσυνεννόηση (πληροφορίες: 2610 336 832, Γραφείο 5) του ενδιαφερόμενου με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, πριν από την ημερομηνία της δικασίμου.

1. Απλή δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης

Η δημοσίευση αυτή γίνεται απευθείας στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου (απαραίτητη προσυνεννόηση με τη Γραμματεία ), με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1) Αίτηση. Αν παρασταθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, απαιτούνται ένσημα και διπλότυπο παράστασης. Αν ο αιτών παρίσταται αυτοπροσώπως, απαιτείται επικόλληση στην αίτηση μεγαρόσημου αξίας 3,00 Ευρώ και η ταυτότητα του αιτούντα.
2) Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Αποβιώσαντα (πρωτότυπο).
3) Η πρωτότυπη διαθήκη προσκομίζεται την ημέρα της δικασίμου, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη κυρίας (κατά την ίδια ημέρα)

Η δημοσίευση αυτή γίνεται επίσης απευθείας στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου (απαραίτητη προσυνεννόηση με τη Γραμματεία), με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Προδικασία

1) Αίτηση. Στην αίτηση, εκτός των άλλων, θα πρέπει να αναφέρονται και τα πλήρη στοιχεία των 2 μαρτύρων. Επίσης, απαιτούνται ένσημα και διπλότυπο παράστασης (από τον πληρεξούσιο δικηγόρο).
2) Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Αποβιώσαντα (πρωτότυπο).
3) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή Οικογενειακής Κατάστασης του Αποβιώσαντα (έτσι ώστε να προκύπτει ότι ο θανών έχει εξ’ αδιαθέτου κληρονόμους (να έχει εκδοθεί πρόσφατα).

Β. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, θα πρέπει να προσκομίζονται στο ακροατήριο τα ακόλουθα :
1) Η πρωτότυπη διαθήκη
2) Οι 2 μάρτυρες που θα εξεταστούν στο ακροατήριο.

3. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης κυρίας (σε άλλη ημέρα, μετά τη δημοσίευσή της)

Η κήρυξη της ιδιόγραφης αυτής διαθήκης ως κυρίας, γίνεται επίσης στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, πλην όμως, απαιτείται στην περίπτωση αυτή η προηγούμενη κατάθεση σχετικής αίτησης από δικηγόρο (εκουσία δικαιοδοσία) και ο προσδιορισμός δικασίμου συζήτησής της.