Διαδικασία για τη δημοσίευση ιδιόγραφων διαθηκών

Οι ιδιόγραφες διαθήκες δημοσιεύονται από το Ειρηνοδικείο Πατρών μόνον κατά τις ημέρες των τακτικών δικασίμων, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., στις αίθουσες του Ειρηνοδικείου (ακροατήρια επί της οδού Μαιζώνος). Για τη δημοσίευση των διαθηκών απαιτείται κατάθεση της συνημμένης αίτησης (πληροφορίες: 2610 336 832, Γραφείο 5), ώστε να οριστεί η ημερομηνία της δικασίμου.

Αντίγραφα πρακτικών δημοσιευμένης διαθήκης, μπορείτε να λάβετε και ηλεκτρονικά, αφού συνδεθείτε στο σύστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών με κωδικούς TAXISnet.

1. Απλή δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης

Η δημοσίευση αυτή γίνεται στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1) Αίτηση. Αν παρασταθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, απαιτούνται ένσημα και διπλότυπο παράστασης. Αν ο αιτών παρίσταται αυτοπροσώπως, απαιτείται επικόλληση στην αίτηση μεγαρόσημου αξίας 3,00 Ευρώ ή εναλλακτικά e-παράβολο αξίας 3,00 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2032) και η ταυτότητα του αιτούντα.
2) Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Αποβιώσαντα (πρωτότυπο).
3) Η πρωτότυπη διαθήκη προσκομίζεται την ημέρα της δικασίμου, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη κυρίας (υποχρεωτικά ο πολίτης θα πρέπει να παρασταθεί δια/μετά πληρεξούσιου δικηγόρου)

Η δημοσίευση αυτή γίνεται επίσης στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Προδικασία

1) Αίτηση. Στην αίτηση, εκτός των άλλων, θα πρέπει να αναφέρονται και τα πλήρη στοιχεία των 2 μαρτύρων. Επίσης, απαιτούνται ένσημα και διπλότυπο παράστασης (από τον πληρεξούσιο δικηγόρο).
2) Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Αποβιώσαντα (πρωτότυπο).
3) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή Οικογενειακής Κατάστασης του Αποβιώσαντα (έτσι ώστε να προκύπτει ότι ο θανών έχει εξ’ αδιαθέτου κληρονόμους (να έχει εκδοθεί πρόσφατα)).

Β. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, θα πρέπει να προσκομίζονται στο ακροατήριο τα ακόλουθα :
1) Η πρωτότυπη διαθήκη
2) Οι 2 μάρτυρες που θα εξεταστούν στο ακροατήριο.

3. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης κυρίας (σε άλλη ημέρα, μετά τη δημοσίευσή της)

Η κήρυξη της ιδιόγραφης αυτής διαθήκης ως κυρίας, γίνεται επίσης στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, πλην όμως, απαιτείται στην περίπτωση αυτή η προηγούμενη κατάθεση σχετικής αίτησης από δικηγόρο και ο προσδιορισμός δικασίμου συζήτησής της.