Πιστοποιητικά

Για τα πιστοποιητικά περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης και περί αποποίησης ή μη της κληρονομιάς, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά, αφού συνδεθείτε με κωδικούς TAXISnet.

Για πιστοποιητικά ενδίκων μέσων απευθυνθείτε στο γραφείο 6 του Ειρηνοδικείου Πατρών. Τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται κατά περίπτωση.