Συναινετικές προσημειώσεις

Πληροφορίες

Οι συναινετικές προσημειώσεις κατατίθενται και δημοσιεύονται αυθημερόν.
Αντίγραφα δίνονται την επομένη της δημοσίευσης.
Σύμφωνα με την από 31/01/2023 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Πατρών (Νέα ενημέρωση σχετικά με εγγραφές ή εξαλείψεις ή μεταρρυθμίσεις συναινετικής προσημείωσης υποθήκης)
Τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, θα συζητούνται είτε αυτοπροσώπως (και στην περίπτωση που ο καθού παρίσταται διά πληρεξουσίου δικηγόρου απαιτείται να προσκομιστεί ειδικό πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο) είτε με έγγραφες δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.