Συναινετικές προσημειώσεις

Πληροφορίες

Οι συναινετικές προσημειώσεις κατατίθενται και δημοσιεύονται αυθημερόν.
Αντίγραφα δίνονται την επομένη της δημοσίευσης.
Σύμφωνα με την από 3/11/2022 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Πατρών (Ενημέρωση σχετικά με εγγραφές ή εξαλείψεις ή μεταρρυθμίσεις συναινετικής προσημείωσης υποθήκης)
Τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης θα συζητούνται είτε αυτοπροσώπως είτε με έγγραφες δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.