Σωματεία

Αναγνώριση Σωματείου

1. Πρακτικό ίδρυσης με πρωτότυπες υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
2. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης (εις διπλούν).
3. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη (εις τριπλούν) + μια (1) φωτοτυπία.
4. Διάταξη για την ίδρυση του σωματείου.
5. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου (εις διπλούν).

Προσοχή! Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές.

Αναγνώριση Αθλητικού Σωματείου

1. Πρακτικό ίδρυσης με πρωτότυπες υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
2. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης (εις διπλούν).
3. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη (εις τριπλούν) + μια (1) φωτοτυπία.
4. Διάταξη για την ίδρυση του σωματείου.
5. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου (εις διπλούν).
6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων
7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη τελεσίδικης καταδίκης

Προσοχή! Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές.

Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με πρωτότυπες υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
2. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη εις τριπλούν + μια (1) φωτοτυπία.
3. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο).
4. Απόφαση αναγνώρισης σωματείου, επικυρωμένη.
5. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εις διπλούν) με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας).
6. Πιστοποιητικό μεταβολών Σωματείου (Πρωτοδικείου).
7. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου (εις διπλούν).

Προσοχή! Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές.

Τροποποίηση Καταστατικού Αθλητικού Σωματείου

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με πρωτότυπες υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
2. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη εις τριπλούν + μια (1) φωτοτυπία.
3. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο).
4. Απόφαση αναγνώρισης σωματείου, επικυρωμένη.
5. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εις διπλούν) με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας).
6. Πιστοποιητικό μεταβολών Σωματείου (Πρωτοδικείου).
7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων
8. Υπεύθυνη δήλωση περί μη τελεσίδικης καταδίκης
9. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου (εις διπλούν).

Προσοχή! Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές.

Μετά την έκδοση διάταξης ίδρυσης ή τροποποίησης

Αποστέλλεται μία περίληψη της απόφασης για δημοσίευση στο Ταμείο Νομικών με καταβολή - περίπου 15 € στην Εθνική Τράπεζα. Την ίδια περίληψη στέλνετε και σε μία εφημερίδα τοπική, καθημερινής έκδοσης.
Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται 1) ο αριθμός διάταξης, 2) ημερομηνία δημοσίευσης, 3) επωνυμία νέα + παλιά και 4) η έδρα του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στη σχετική διάταξη.

Μητρώο Σωματείων

Το Μητρώο Σωματείων τηρείται στο αρχείο του Πρωτοδικείου.