Διαδικασία για την έκδοση κληρονομητηρίου (ν. 4055/2012)

Πληροφορίες

Σύμφωνα με τον ν. 4055/2012, για την έκδοση κληρονομητηρίου απαιτούνται τα εξής :
1. κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο δικηγόρο. Για την αίτηση δεν προσδιορίζεται δικάσιμος αλλά εκδίδεται διάταξη του Ειρηνοδίκη. Τα παρακάτω πιστοποιητικά μαζί με (τυχόν) προτάσεις και διπλότυπο είσπραξης κατατίθενται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και συσχετίζονται στο φάκελο της αίτησης. Χρεώνονται στον Ειρηνοδίκη για την έκδοση της διάταξης.
2. Ανάρτηση της αίτησης στο δικαστικό μέγαρο με ευθύνη της Γραμματείας για δέκα (10) ημέρες. Το δεκαήμερο υπολογίζεται από την επομένη μέρα της κατάθεσης.
3. Έκδοση πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά πρέπει να καλύπτουν και την τελευταία ημέρα του δεκαημέρου.
4. Κατάθεση εγγράφων (με προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής στην περίπτωση που η σχετική αίτηση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά τα ανωτέρω) με τα πιστοποιητικά, που καλύπτουν και την τελευταία ημέρα του δεκαημέρου.