Σχετικά με επαναπροσδιορισμό υποθέσεων

Σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 25/2020 και 2/2021 πράξεις της Διευθύνουσας του Ειρηνοδικείου Πατρών και το άρθρο 1, ΑΑ 4 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ, ΦΕΚ 4899 Β/6-11-2020, από 8.1.2021 με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.1293 ΚΥΑ οι προς εκδίκαση υποθέσεις που αποσύρθηκαν, επαναπροσδιορίσθηκαν οίκοθεν ως εξής:

Δικάσιμοι Ειδικής Διαδικασίας (εργατικές, ανακοπές, μισθωτικές) και Μικροδιαφορών:
- 10-11-2020 για 11-5-2021,
- 17-11-2020 για 18-5-2021,
- 24-11-2020 για 25-5-2021,
- 1-12-2020 για 1-6-2021,
- 8-12-2020 για 8-6-2021
- 15-12-2020 για 15-6-2021.

Δικάσιμοι Ειδικής διαδικασίας (αυτοκίνητα):
- 19-11-2020 για 20-5-2021
- 26-11-2020 για 27-5-2021
- 3-12-2020 για 10-6-2021
- 17-12-2020 για 3-6-2021
- 7-1-2021 για 17-6-2021

Τμήμα Προσδιορισμού
Ειρηνοδικείου Πατρών

Ημερομηνία: 
15/01/2021