Σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως και 08/03/2021

Σύμφωνα με τη νέα υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 ΚΥΑ "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00", η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 793/27.2.2021 και λαμβανομένου υπόψη ότι η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατηρείται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, οι σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Πατρών παραμένουν ίδιες με την μέχρι σήμερα ισχύουσα ΚΥΑ.

Διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται της αναστολής μόνον οι προσωρινές διαταγές και ανακλήσεις αυτών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου, καθώς και ό,τι κριθεί από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας ως κατεπείγον.
Όλες οι δίκες όλων των διαδικασιών συμπεριλαμβανομένης και της τακτικής διαδικασίας εξακολουθούν να εμπίπτουν στο καθεστώς της αναστολής.

Ημερομηνία: 
01/03/2021