Σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως και 22/03/2021

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 996/Β/3-3-2021 το Ειρηνοδικείο Πατρών συνεχίζει την αναστολή της λειτουργίας του, μέχρι και 22/03/2021 και ώρα 06:00.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιρούνται της αναστολής μόνον οι προσωρινές διαταγές και ανακλήσεις αυτών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου, καθώς και ό,τι κριθεί από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας ως κατεπείγον.
Όλες οι δίκες όλων των διαδικασιών συμπεριλαμβανομένης και της τακτικής διαδικασίας εξακολουθούν να εμπίπτουν στο καθεστώς της αναστολής.

Ημερομηνία: 
16/03/2021