Σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως και 29/03/2021

Σύμφωνα με την Δια/Γ.Π.οικ. 17698/20-3-2021 (ΦΕΚ 1076/Β/20-3-2021) το Ειρηνοδικείο Πατρών συνεχίζει την αναστολή της λειτουργίας του μέχρι και τη Δευτέρα 29/03/2021 και ώρα 06:00.

Εξαιρούνται της αναστολής:
1) οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015,
2) οι προσωρινές διαταγές και ανακλήσεις αυτών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου, καθώς και ό,τι κριθεί ως κατεπείγον από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και
3) οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215 (άσκηση αγωγής), 237 και 238 ΚΠολΔ (κατάθεση προτάσεων, προσθήκης, αντίκρουσης, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανακοινώσεων και ανταγωγών). Εφόσον αυτές λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από 22-3 έως και 26-3-2021 παρατείνονται για επτά ημέρες.

Διευκρινίζεται ότι οι δίκες των λοιπών διαδικασιών εξακολουθούν να εμπίπτουν στο καθεστώς της αναστολής.
Τέλος, για την εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας θα ασκεί τα καθήκοντά του όπως και το προηγούμενο της αναστολής χρονικό διάστημα.

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών,

Παρασκευή Αναστασοπούλου
Ειρηνοδίκης Α

Ημερομηνία: 
20/03/2021