Χορήγηση πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης πρακτικών δημοσιευμένης διαθήκης. Πρόσβαση στην υπηρεσία έχουν οι πολίτες (με χρήση κωδικών TAXISnet) και οι δικηγόροι (με χρήση του ατομικού τους λογαριασμού).

Δυνατότητα λήψης αντιγράφου του πρακτικού της δημοσιευμένης διαθήκης έχει
α) Ο αιτών τη δημοσίευση της διαθήκης
β) Τα πρόσωπα που τιμώνται (αναφέρονται) στη διαθήκη
Αν δεν ανήκετε στις παραπάνω δύο κατηγορίες αλλά θεωρείτε ότι έχετε έννομο συμφέρον να λάβετε αντίγραφο του πρακτικού, θα πρέπει να προσέλθετε στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου (Γρ. 5) για να αιτηθείτε τη λήψη του αντιγράφου, κατόπιν σχετικής άδειας από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

 

Δικηγόροι που δεν είχαν παρασταθεί στη δημοσίευση της διαθήκης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για λήψη πρακτικού, επισυνάπτοντας τη σχετική εξουσιοδότηση από τον πελάτη τους

Ημερομηνία: 
23/04/2021