Σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως και 17/05/2021

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1872/Β/8.5.2021, έως Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το Ειρηνοδικείο Πατρών συνεχίζει την μερική αναστολή της λειτουργίας του με τις εξής εξαιρέσεις:

Εξαιρούνται της αναστολής και εκδικάζονται κανονικά

1) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τον ν. 4335/2015.
2) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2915/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (με δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων).
3) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών (περιουσιακές διαφορές και δη μισθωτικές, εργατικές, αυτοκίνητα, πιστωτικούς τίτλους και μικροδιαφορών (με δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων).
4) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικές διαφορές, διατροφές από τον νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, καθώς και οι δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ (με δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων στο ακροατήριο).
Διευκρινίζεται ότι στις υπόλοιπες δίκες ασφαλιστικών μέτρων (νομής, προσωρινής ρύθμισης κατάστασης κλπ) δεν εξετάζονται μάρτυρες, παρέχεται όμως η δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.
5) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, η δημοσίευση διαθηκών και η κήρυξη κυρίας, καθώς και οι δίκες των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α' 214), οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (με δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων).

Προσωρινές Διαταγές

Εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς αναστολής σύμφωνα και με τις προηγούμενες ΚΥΑ αναφορικά με τις αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων, όπως και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εξάλλου οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών,
Παρασκευή Αναστασοπούλου
Ειρηνοδίκης A

Ημερομηνία: 
09/05/2021