Κατάθεση και δημοσίευση δημόσιων διαθηκών

Σχετικά με την κατάθεση δημόσιων διαθηκών στην υπηρεσία μας, σε περίπτωση που αυτές συνοδεύονται από τοπογραφικό σχέδιο, το σχετικό πρέπει να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά (σαρωμένο) στο E-Mail του Ειρηνοδικείου Πατρών eirpatra@otenet.gr

Επιπλέον, τουλάχιστον ένα από τα αντίγραφα της δημόσιας διαθήκης πρέπει να είναι χωρίς συρραφή (με απλό συνδετήρα ή μέσα σε διαφάνεια) ώστε η ψηφιοποίηση του εγγράφου να είναι δυνατή χωρίς την καταστροφή του.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι πλέον είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης πρακτικών δημοσιευμένης διαθήκης. Πρόσβαση στην υπηρεσία έχουν οι πολίτες (με χρήση κωδικών TAXISnet) και οι δικηγόροι - συμβολαιογράφοι (με χρήση του ατομικού τους λογαριασμού).

Δυνατότητα λήψης αντιγράφου του πρακτικού της δημοσιευμένης διαθήκης έχει:

α) Ο αιτών - συμβολαιογράφος

β) Τα πρόσωπα που τιμώνται (αναφέρονται) στη διαθήκη

Ημερομηνία: 
27/05/2021