Ενημέρωση καταστροφής σχετικών έτους 2016

Το Ειρηνοδικείο Πατρών θα προβεί στην καταστροφή των σχετικών όλων των διαδικασιών του έτους 2016 την Δευτέρα 17 Ιανουάριου 2022.
Στην παραπάνω καταστροφή περιλαμβάνονται και τα σχετικά εκούσιας ν. 3869/10 (υπερχρεωμένα) του έτους 2016.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμα θα καταστραφούν και όλα τα σχετικά δικογραφιών του ν. 3869/10 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4745/20, εφόσον βάσει του τελευταίου λογίζονται ως μηδέποτε ασκηθείσες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν τα σχετικά τους μέχρι και την Παρασκευή 14-01-2022.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε όλα τα Δικαστικά καταστήματα και στην ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.-

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας
Ανδρέας Μπούτρης

Ημερομηνία: 
08/11/2021