Σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως και 26/04/2021

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1558/Β/17.4.2021, έως και τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 το Ειρηνοδικείο Πατρών συνεχίζει την αναστολή της λειτουργίας του με τις εξής διαφοροποιήσεις:

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγονται:

Με μάρτυρες

α) Οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας.
β) Οι δίκες εργατικών διαφορών.
γ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (803 παρ. 3 ΚΠολΔ).
δ) Oι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές, αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας.
ε) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

Στις παραπάνω δίκες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο χωρίς προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων των διαδίκων.

Χωρίς μάρτυρες

α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τον ν. 4335/2015 (Α’ 87). Υπενθυμίζεται ότι στην τακτική διαδικασία, οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ έχουν ήδη επανεκκινήσει δυνάμει της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 17698/19.3.2021 (ΦΕΚ Β 1076/20.3.2021), επί των οποίων εφαρμόζονται η παράταση 10 πλήρων ημερών κατά το άρθρο 83 ν. 4790/2021.
β) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) (υπερχρεωμένα).
Στις παραπάνω δίκες δεν εξετάζονται μάρτυρες και η συζήτηση γίνεται αποκλειστικά με δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Προς τούτο υποβάλλεται έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως στις 12:00 της προηγούμενης εργάσιμης (εάν δεν υποβληθεί η δήλωση οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται).
γ) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών συζητούνται με υπομνήματα των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

Διευκρινίζεται ότι οι δίκες των λοιπών διαδικασιών (αυτοκίνητα, μισθωτικές, μικροδιαφορές, λοιπά ασφαλιστικά και παλαιά τακτική διαδικασία) εξακολουθούν να εμπίπτουν στο καθεστώς της αναστολής.

Λοιπές διαδικασίες

α) Πραγματοποιείται δημοσίευση ιδιόγραφων διαθηκών κατά το πρόγραμμα του Ειρηνοδικείου (εκάστη Τετάρτη). Για τις δικασίμους που είχαν αναβληθεί λόγω Covid-19 έχει βγει ήδη ανακοίνωση για τη μεταφορά τους σε νέα ημερομηνία:
https://www.eirinodikeio-patras.gov.gr/node/67983
β) Πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς στην αίθουσα Β (πρ. Πταισματοδικείου) από 09.00 έως 13.00 αυστηρά κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του συστήματος του Ειρηνοδικείου Πατρών (για αυτοπρόσωπες αποποιήσεις).
Για αποποιήσεις με πληρεξούσιο ή με δικαστική απόφαση θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού. Για τηλεφωνικά ραντεβού, καλείτε καθημερινά 13:00 - 14:30 στο 2610-330 807 (υπεύθυνοι κ.κ. Σαλαμάνος και Παπαευσταθίου).

Προθεσμίες

Επανεκκινούν από την 6.4.2021 οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες (σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ) για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 83 ν. 4790/2021 (παράταση 10 πλήρων ημερών).

Καταθέσεις

Πραγματοποιούνται ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου οι καταθέσεις δικογράφων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, αιτήσεων κληρονομητηρίων και σωματείων, αιτήσεων δημοσίευσης διαθηκών, αιτήσεων για την έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου και χορήγησης νομικής βοήθειας.
Επίσης πραγματοποιείται κανονικά η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στις υποθέσεις νέας τακτικής διαδικασίας, κατά την υφιστάμενη ΚΥΑ [ως ισχύει ήδη δυνάμει της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 17698/19.3.2021 (ΦΕΚ Β 1076) και της ΚΥΑ 18877/26.3.2021 (Β’ 1194)].

Τέλος για την εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας θα ασκεί τα καθήκοντά του όπως και το προηγούμενο της αναστολής χρονικό διάστημα.

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών,
Παρασκευή Αναστασοπούλου
Ειρηνοδίκης A

Ημερομηνία: 
18/04/2021